فایل های دسته بندی طراحی و برنامه ریزي شهري و منطقه اي - صفحه 1

بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردي: محله قلعه کامکار در شهر قم

پایان نامه ارشد طراحی و برنامه ریزي شهري و منطقه اي،بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردي: محله قلعه کامکار در شهر قم

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل