فایل های دسته بندی رشته شیمی - صفحه 1

نمونه پایان نامه رشته شیمی طراحی فرآیند،مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي در مركاپتان زدايي

نمونه پایان نامه رشته شیمی طراحی فرآیند،مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي در مركاپتان زدايي از گاز طبيعي با ا ستفاده از جاذب غربال ملكولي

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پایان نامه ارشد شیمی کاربردی،مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي در مركاپتان زدايي از گاز طبي

نمونه پایان نامه ارشد شیمی کاربردی،دل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي در مركاپتان زدايي از گاز طبيعي با ا ستفاده از جاذب غربال ملك

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پایان نامه رشته شیمی-بررسی جذب سطحی موادشیمیایی درتیکنرها و کارایی تیکنردرجداسازی باطله

نمونه پایان نامه بررسی جذب سطحی موادشیمیایی درتیکنرها و کارایی تیکنردرجداسازی باطله کارخانه فرآوری گل گهر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته شیمی-مقدمه ای بر تصفیه آب

پایان نامه رشته شیمی-مقدمه ای بر تصفیه آب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل