فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کارمحوری- محوریت کار هرسچ فیلد و فیلد(2000)

پرسشنامه کارمحوری- محوریت کار هرسچ فیلد و فیلد(2000)

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد رفاه کارکنان ژنگ و همکاران 2015

پرسشنامه استاندارد رفاه کارکنان ژنگ و همکاران 2015

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران مبتنی بر رویکرد اسلامی

پرسشنامه شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران مبتنی بر رویکرد اسلامی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رفتار سازمانی

پرسشنامه رفتار سازمانی-پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اهداف راهبردی سازمان

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نوآوری

پرسشنامه نوآوری سازمانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه یادگیری (یادگیری سازمانی)

پرسشنامه یادگیری  (یادگیری سازمانی)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی