فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه مهندسی ارزش

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کارمحوری- محوریت کار هرسچ فیلد و فیلد(2000)

پرسشنامه کارمحوری- محوریت کار هرسچ فیلد و فیلد(2000)

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد رفاه کارکنان ژنگ و همکاران 2015

پرسشنامه استاندارد رفاه کارکنان ژنگ و همکاران 2015

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات داری هفت مولفه

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه الگوی مصرف انرژی همراه با روایی و پایایی

پرسشنامه الگوی مصرف انرژی همراه با روایی و پایایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تعمیرات و نگهداری کانس و همکاران سال ۲۰۱۸

پرسشنامه تعمیرات و نگهداری کانس و همکاران سال ۲۰۱۸

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری،این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنا

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خود کارآمدی شرر به همراه شيوه نمره گذاري و تفسير نتايج، روايي و پايايي

پرسشنامه خود کارآمدی شرر به همراه شيوه نمره گذاري و تفسير نتايج، روايي و پايايي

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی