سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده

دسته بندي : سمینار » رشته کامپیوتر
سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده

فهرست

چکیده............................................................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................................................. 2

طرح موضوع................................................................................................................................... 3

بیان مسئله....................................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................................ 4

اهداف تحقیق................................................................................................................................... 5

فرضیههای تحقیق.............................................................................................................................. 5

تعاریف واژهها................................................................................................................................. 5

خوشهبندی داده................................................................................................................................ 6

خوشهبندی سلسلهمراتبی.................................................................................................................... 7

خوشهبندی مبتنی بر مدل.................................................................................................................... 7

خوشهبندی مبتنی بر تابع هدف............................................................................................................. 8

روشهای بهینهسازی........................................................................................................................... 8

جزئیات الگوریتم کرم شبتاب................................................................................................................ 9

ساختار الگوریتم کرم شبتاب............................................................................................................... 10

پارامترهای مربوط به الگوریتم کرم شبتاب............................................................................................. 10

روش زندگی کرم شبتاب................................................................................................................... 12

تحلیل خوشهای.............................................................................................................................. 14

اندازهگیری تشابه............................................................................................................................ 15

روشهای حل مسئله خوشهبندی.......................................................................................................... 16

روشهای اصلی خوشهبندی................................................................................................................. 16

روش افرازی.................................................................................................................................. 16

الگوریتم k-means........................................................................................................................ 17

اعتبار خوشه................................................................................................................................... 20

مفاهیم مربوط به الگوریتم کرم شبتاب................................................................................................... 21

الگوریتم کرم شبتاب......................................................................................................................... 21

الگوریتم کرم شبتاب تکاملی............................................................................................................... 23

تابع برازش اول............................................................................................................................... 25

نتیجهگیری.................................................................................................................................... 28

پیشنهادات..................................................................................................................................... 29

فهرست منابع و مآخذ....................................................................................................................... 30


در این پژوهش دو الگوریتم، یکی فراابتکاری و دیگری تکاملی برای خوشه­بندی داده ارائه می­­کنیم. مسأله خوشه­بندی، دسته­بندی داده­هایی را که از نظر پارامتر­های مورد علاقه، شباهت بیشتری به یکدیگر دارند، تقسیم­بندی می­کند. یکی از روش­های موجود در این زمینه الگوریتم k- means  می­باشد، علی­رغم وابستگی این الگوریتم به شرایط اولیه و همگرایی به نقاط بهینه محلی، تعداد n داده را به k خوشه با سرعت بالا، دسته­بندی می­نماید. از آنجا که در مسئله خوشه­بندی با حجم انبوهی از داده­ها سروکار داریم یکی از روش­های مناسب برای خوشه­بندی بهینه استفاده از الگوریتم­های فراابتکاری است که باعث بهبود عملکرد خوشه­بندی می­شود. در این پایان نامه جهت رفع مشکلات موجود در الگوریتم  k-meansاز روش ترکیبی مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب تکاملی بهره گرفته خواهد شد. در این پژوهش ابتدا مساله را با الگوریتم کرم شب تاب حل نمودیم و بعد آن را با الگوریتم تکامل تفاضلی ترکیب کرده و برای اعتبار سنجی، روش پیشنهادی بر روی چندین مجموعه داده استاندارد مشهور پیاده­سازی شد. نتایج شبیه­سازی نشان داد ترکیب این دو الگوریتم نسبت به اجرای منفرد آنها جواب بهینه­تری را حاصل می­کند.

دسته بندی: سمینار » رشته کامپیوتر

تعداد مشاهده: 216 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:620 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  سمینار ارائه یک الگوریتم جدید کرم شب تاب تکاملی برای خوشه بندی داده
  فهرست

  چکیده............................................................................................................................................ 1

  مقدمه............................................................................................................................................. 2

  طرح موضوع................................................................................................................................... 3

  بیان مسئله....................................................................................................................................... 3

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................................ 4

  اهداف تحقیق................................................................................................................................... 5

  فرضیههای تحقیق.............................................................................................................................. 5

  تعاریف واژهها................................................................................................................................. 5

  خوشهبندی داده................................................................................................................................ 6

  خوشهبندی سلسلهمراتبی.................................................................................................................... 7

  خوشهبندی مبتنی بر مدل.................................................................................................................... 7

  خوشهبندی مبتنی بر تابع هدف............................................................................................................. 8

  روشهای بهینهسازی........................................................................................................................... 8

  جزئیات الگوریتم کرم شبتاب................................................................................................................ 9

  ساختار الگوریتم کرم شبتاب............................................................................................................... 10

  پارامترهای مربوط به الگوریتم کرم شبتاب............................................................................................. 10

  روش زندگی کرم شبتاب................................................................................................................... 12

  تحلیل خوشهای.............................................................................................................................. 14

  اندازهگیری تشابه............................................................................................................................ 15

  روشهای حل مسئله خوشهبندی.......................................................................................................... 16

  روشهای اصلی خوشهبندی................................................................................................................. 16

  روش افرازی.................................................................................................................................. 16

  الگوریتم k-means........................................................................................................................ 17

  اعتبار خوشه................................................................................................................................... 20

  مفاهیم مربوط به الگوریتم کرم شبتاب................................................................................................... 21

  الگوریتم کرم شبتاب......................................................................................................................... 21

  الگوریتم کرم شبتاب تکاملی............................................................................................................... 23

  تابع برازش اول............................................................................................................................... 25

  نتیجهگیری.................................................................................................................................... 28

  پیشنهادات..................................................................................................................................... 29

  فهرست منابع و مآخذ....................................................................................................................... 30  در این پژوهش دو الگوریتم، یکی فراابتکاری و دیگری تکاملی برای خوشه­بندی داده ارائه می­­کنیم. مسأله خوشه­بندی، دسته­بندی داده­هایی را که از نظر پارامتر­های مورد علاقه، شباهت بیشتری به یکدیگر دارند، تقسیم­بندی می­کند. یکی از روش­های موجود در این زمینه الگوریتم k- means می­باشد، علی­رغم وابستگی این الگوریتم به شرایط اولیه و همگرایی به نقاط بهینه محلی، تعداد n داده را به k خوشه با سرعت بالا، دسته­بندی می­نماید. از آنجا که در مسئله خوشه­بندی با حجم انبوهی از داده­ها سروکار داریم یکی از روش­های مناسب برای خوشه­بندی بهینه استفاده از الگوریتم­های فراابتکاری است که باعث بهبود عملکرد خوشه­بندی می­شود. در این پایان نامه جهت رفع مشکلات موجود در الگوریتم k-meansاز روش ترکیبی مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب تکاملی بهره گرفته خواهد شد. در این پژوهش ابتدا مساله را با الگوریتم کرم شب تاب حل نمودیم و بعد آن را با الگوریتم تکامل تفاضلی ترکیب کرده و برای اعتبار سنجی، روش پیشنهادی بر روی چندین مجموعه داده استاندارد مشهور پیاده­سازی شد. نتایج شبیه­سازی نشان داد ترکیب این دو الگوریتم نسبت به اجرای منفرد آنها جواب بهینه­تری را حاصل می­کند.